4 کشته در تصادف تریلر با پژو در خوزستان

4 کشته در تصادف تریلر با پژو در خوزستان