پرتال خبری وزارت کشور | بازدید استاندار خراسان جنوبی از پروژه های عمرانی آرین شهر

پرتال خبری وزارت کشور | بازدید استاندار خراسان جنوبی از پروژه های عمرانی آرین  شهر