بازدید دکتر صالحی از شهر دیزیچه - دکتر پروین صالحی | نماینده مردم شهرستان مبارکه | دکتر پروین صالحی | نماینده مردم شهرستان مبارکه

بازدید دکتر صالحی از شهر دیزیچه - دکتر پروین صالحی | نماینده مردم شهرستان  مبارکه | دکتر پروین صالحی | نماینده مردم شهرستان مبارکه