ورنامخواست | لنجان شهردار ورنامخواست گفت: المان شهدای گمنام شهر ورنامخواست در زمینی به مساحت 400 متر مربع و زیر بنای المان 43 متر مربع و ارتفاع هشت متر و با اعتباری

ورنامخواست | لنجان شهردار ورنامخواست گفت: المان شهدای گمنام شهر ورنامخواست  در زمینی به مساحت 400 متر مربع و زیر بنای المان 43 متر مربع و ارتفاع هشت  متر و با اعتباری