فارس من| 30 کیلومتر از جاده خلخال ـ گیوی بهسازی شد/ 10کیلومتر روشنایی اردبیل به پلیس راه خلخال اجراء می‌شود | فارس من

فارس من| 30 کیلومتر از جاده خلخال ـ گیوی بهسازی شد/ 10کیلومتر روشنایی  اردبیل به پلیس راه خلخال اجراء می‌شود | فارس من