سرما ۵۰۰ هکتار از باغات موز زرآباد کنارک را نابود کرد - روستیران، اولین پایگاه اطلاع رسانی جامع روستاهای ایران

سرما ۵۰۰ هکتار از باغات موز زرآباد کنارک را نابود کرد - روستیران، اولین  پایگاه اطلاع رسانی جامع روستاهای ایران