بازالتهای منشوری منطقه آواجیق ماکو

بازالتهای منشوری منطقه آواجیق ماکو