باران‌خواهی آئین کهن زنان ایلخچی/ طبخ آش نذری برای طلب رحمت الهی

باران‌خواهی آئین کهن زنان ایلخچی/ طبخ آش نذری برای طلب رحمت الهی