بارش برف در ارتفاعات گوغر بافت به بیش از 130 سانتی متر رسید

بارش برف در ارتفاعات گوغر بافت به بیش از 130 سانتی متر رسید