مشکل تردد روستاهای 14 گانه همجوار شهر کتالم و ساداتشهر/دسترسی سخت مردم برای رسیدن به بخشداری

مشکل تردد روستاهای 14 گانه همجوار شهر کتالم و ساداتشهر/دسترسی سخت مردم برای  رسیدن به بخشداری