مدیران مدارس باید زمینه ارتقاء صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای معلمین را فراهم کنند

مدیران مدارس باید زمینه ارتقاء صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای معلمین را فراهم  کنند