عمليات احداث مخزن يك هزار مترمكعبي آب شرب روستاي حاجي قوشان آغاز شد - ایرنا

عمليات احداث مخزن يك هزار مترمكعبي آب شرب روستاي حاجي قوشان آغاز شد - ایرنا