سازمان تبلیغات اسلامی - آموزش احکام در روستای محروم و دور افتاده قره بلاغ بخش مهربان سراب

سازمان تبلیغات اسلامی - آموزش احکام در روستای محروم و دور افتاده قره بلاغ  بخش مهربان سراب