پاکسازی 2000 هکتار از مین در نفت‌شهر و سومار بازنگری می‌شود - ایسنا

پاکسازی 2000 هکتار از مین در نفت‌شهر و سومار بازنگری می‌شود - ایسنا