فروش ساختمان دو طبقه - 8 باب مغازه - شهر صاحب، سقز

فروش ساختمان دو طبقه - 8 باب مغازه - شهر صاحب، سقز