محور ارتباطی سروآباد به پاوه مسدود شد - ایرنا

محور ارتباطی سروآباد به پاوه مسدود شد - ایرنا