در جلسه شورای شهر بیدستان با حضور زرآباری نماینده مردم قزوین ، البرز ، آبیک و سرپرست فرمانداری البرز مشکل رودخانه غربی و شرقی بیدستان بررسی شد | استانداري قزوين

در جلسه شورای شهر بیدستان با حضور زرآباری نماینده مردم قزوین ، البرز ، آبیک  و سرپرست فرمانداری البرز مشکل رودخانه غربی و شرقی بیدستان بررسی شد |  استانداري قزوين