کرسف در دیکشنری های کمانک, تصویر کرسف

کرسف در دیکشنری های کمانک, تصویر کرسف