یک بلوار در رامهرمز به نام پروفسور کلانتر نامگذاری شد - ایرنا

یک بلوار در رامهرمز به نام پروفسور کلانتر نامگذاری شد - ایرنا