ثبت ملی پادگان دژ خرمشهر دریچه‌ای به جاودانه‌سازی یاد شهدا

ثبت ملی پادگان دژ خرمشهر دریچه‌ای به جاودانه‌سازی یاد شهدا