مسئولان به دادمردم روستای خویه شهرستان کوهرنگ برسند | جهان بین

مسئولان به دادمردم روستای خویه شهرستان کوهرنگ برسند | جهان بین