خسارت‌های سیل اخیر به باغات و شیلات شهرستان فارسان

خسارت‌های سیل اخیر به باغات و شیلات شهرستان فارسان