یخچال خشتی میبد

315

یخچال خشتی میبد

یخچال خشتی میبد در شهر میبد - ایران...

معرفی یخچال خشتی میبد

یخچال خشتی میبد در شهر میبد - ایران

خاطرات شما از سفر به یخچال خشتی میبد نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.