روستای بیده

578

روستای بیده

روستای بیده در شهر سمیرم - ایران...

معرفی روستای بیده

روستای بیده در شهر سمیرم - ایران

خاطرات شما از سفر به روستای بیده نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.