موزه تخت سلیمان

523

موزه تخت سلیمان

موزه تخت سلیمان در شهر تکاب - ایران...

معرفی موزه تخت سلیمان

موزه تخت سلیمان در شهر تکاب - ایران

خاطرات شما از سفر به موزه تخت سلیمان نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.