روستای باقی آباد

224

روستای باقی آباد

روستای باقی آباد در شهر خمیر - ایران...

معرفی روستای باقی آباد

روستای باقی آباد در شهر خمیر - ایران

خاطرات شما از سفر به روستای باقی آباد نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.