استان ها

اتومبیلی با برخورد به اتومبیل دیگری منحرف و با برخورد با رستوران بین راهی واقع در جاده گیلان ، لولمان به آستانه اشرفیه ، دچار حادثه آتش سوزی شده بود که با تماس فوری با آتش نشانی منطقه لولمان یک دستگاه ماشین آتش نشانی در محل حادثه حاضر و بدون توجه به مصدوم که در ماشین در حال حریق و درحال سوختن بود ، مبادرت به اطفاء آتش در موضع دیگری یعنی تابلوی نصب شده کرده است!