استان ها

تخریب خانه یک زن معلول جسمی با خانواده اش توسط ماموران شهرداری مرکز لرستان. راستی که از عدالت چه خبر؟؟؟ اسرائیلم همچین کاری نمیکنه