استان ها

صبح روز جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ دومین جشنواره هلی ترشی استان مازندران در بخش چهاردانگه با حضور فرهنگ دوستان و تعداد زیادی از مردم در روستای بالاده برگزار شد.