استان ها

ویدئوی «آموزش پروژه محور اندروید استادیو» _تولید شده توسط دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای پسران شهرضا / تهیه کننده: آقای حمید رضا جانقربان / اساتید مشاور: مهندس امیر حسین حریری / مهندس محمد مهدی باغستانی / مهندس معین منوچهری