استان ها

مستند در جستجوی پلنگ ایرانی -کجور نوشهر پس از انقراض شیر ایرانی و ببر مازندران پلنگ ایرانی بزرگترین گربه سان ایران بشمار میرود. این گونه وضعیت چندان مناسبی در ایران ندارد و شکار خود آن و طعمه هایش و از بین رفتن زیستگاه ها باعث شده روند نزولی داشته باشد.مطالعات نشان داده شده است که در ایران هر هفته به طور متوسط.یک پلنگ توسط انسان از پا در می آید که متاسفانه بسیار فراتر از از میزان زاد و ولد آنهاست.بدون شک آینده پلنگ ایرانی در غرب آسیا در دست ایرانیان است.http://www.nowshahrtv.com/post-59.aspx