استان ها

خانم ايران احدى ،يكى از بانوان دريا دل و هنرشناس و موسيقى شناس و شعر شناس مى باشد.ايشان نوه بزرگ حسن قنبرى مى باشند.درك عجيبى نسيت به رون انسانها دارند.ايشان براى من همچو آموزگار مى باشند