استان ها

وقتی مرده دید شخصیت اون یکی مرد خورد شد اومد وغذاش رو بااون خورد ومرده روخیلی خوشحال کرد