استان ها

هیاتی ها و بسیجیان شهرستان جغتای بر علیه کرونا ضد عفونی معابر عمومی توسط هیأتی ها و بسیجیان شهرستان جغتای به صورت مستمر انجام میپذیرد. به مدد امام رضا(ع) کرونا را شکست میدهیم