استان ها

صدها نفر از اهالی روستای ابراهیم آباد معمولان روزانه با وسیله ای به نام "گرگر" از عرض رودخانه مهیب "کشکان" رد شده و با دلهره، فاصله بین مرگ و زندگی را طی می کنند.