چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

گفتگو با مهندس حنف پور شهردار شهر ابوحمیظه در خصوص برنامه های سالروز شکست حصر سوسنگرد https://telegram.me/susangerdnews