استفاده از تلفن همراه یک ضرورت غیرقابل جایگزین است

استفاده از تلفن همراه یک ضرورت غیرقابل جایگزین است